KVKK Aydınlatma Metni

VEHERLOJİSTİK

KVKK Aydınlatma Metni

1.TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veher Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

2.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Çiftlik Mahallesi Şahin Cadde No:20A Gölcük KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Veher Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz; kimlik ve iletişim bilgisi kategorilerinde, 5 inci maddede yer alan tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veri işlemektedir. Şirket toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve ölçülü olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz;
Şirketimiz adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yasal mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve hukuki gerekçelerle elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kategorik Olarak Belirtilen Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Nedenler

Kimlik Verileri

*İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
*Firmanın Meşru Menfaati
*Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Talep / Şikayetlerin Takibi
*Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
*Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
*Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması

İletişim Verileri

*İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
*Firmanın Meşru Menfaati
*Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
*Talep / Şikayetlerin Takibi
*Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
*Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
*Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanıma ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğde belirtilen Başvuru usullerine uygun olarak Veher Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çiftlik Mahallesi Şahin Cadde No:20A Gölcük KOCAELİ adresi, info@veher.com.tr kayıtlı posta adresine ilettiğiniz taktirde, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

WeCreativez WhatsApp Support
Operasyon merkezimizden online destek alabilirsiniz.
👋Size online destek verebilirim.